OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY I DOSTAWY TADMAR SP. Z O.O.

POBIERZ W PDF 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży (dalej: „OWU”) regulują stosunki cywilnoprawne pomiędzy stronami, w zakresie obrotu handlowego wszelkimi towarami sprzedawanym przez Tadmar Sp. z o.o. i stanowią integralną część umów handlowych podpisywanych indywidualnie z kontrahentami Tadmar Sp. z o.o.
 2. W zakresie określonym w ust. 1 wyłączeniu podlegają wzorce i ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego.
 3. Użyte w treści OWU terminy oznaczają:
  1. Sprzedawca - Tadmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu nr KRS 0000956167, NIP: 7822907770,
  2. Towar - produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy lub towar dostępny na indywidualne zamówienie,
  3. Kupujący - będący przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny) nabywca towarów oferowanych przez Sprzedawcę,
  4. Strony - Sprzedawca oraz Kupujący.
 4. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy e-mail funkcjonujące w jego przedsiębiorstwie, informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty cenowej, dostępnych promocjach oraz nowościach oferowanych przez Tadmar Sp. z o.o.
 5. Strony postanowiły, że każdy sprzedany towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania całej ceny.

§2 Zamawianie towaru

 1. Składanie zamówień przez Kupującego odbywa się drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wybranej placówki Sprzedawcy, bądź osobiście w wybranej placówce Sprzedawcy na podstawie pisemnego zamówienia.
 2. Aktualną listę placówek Sprzedawcy wraz z danymi kontaktowymi Sprzedawca udostępnia na swojej stronie internetowej www.tadmar.pl.
 3. W treści zamówienia Kupujący wskazuje:
  1. dane podmiotu (Kupującego) w imieniu którego występuje w tym: firmę, adres, oraz stosowny numer w rejestrze KRS/NIP/REGON, zależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. towary, które chciałby kupić, wraz ze wskazaniem ich ilości, wymiarów, bądź inną konieczną do ich identyfikacji specyfikacją techniczną,
  3. dokładny adres dostarczenia towaru, bądź informację o odbiorze własnym z placówek Sprzedawcy.
 4. Osoba odpowiedzialna w placówce Sprzedawcy potwierdza złożenie zamówienia w tym samym trybie w jakim je otrzymała, informuje o dostępności zamówionych towarów oraz przedstawia Kupującemu łączną cenę zamówionych towarów oraz koszt dostawy, a także termin dostawy lub przygotowania towarów do odbioru zgodnie z wskazaniami Kupującego.
 5. Jeżeli w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący nie wniesie zastrzeżeń, umowa uważana jest za zawartą i wiążącą obie Strony.
 6. Jeżeli w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący nie wniesie zastrzeżeń, umowa uważana jest za zawartą i wiążącą obie Strony.
 7. Jeżeli w zamówieniu nie zostanie wskazany żaden adres, przyjmuje się, że odbiór towarów nastąpi przez Kupującego w placówce Sprzedawcy w dniu wskazanym przez Sprzedawcę.
 8. Zawarcie umowy nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji gdy, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, sprzedaż Towarów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.

§3 Warunki dostawy i odbiór towaru

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do zorganizowania dostawy towaru do miejsca spełnienia świadczenia wskazanego przez Kupującego.
 2. Koszt dostawy ponosi w całości Kupujący.
 3. Jeżeli strony nie uzgodnią wynagrodzenia za transport towarów, wynosi ono 3,50 zł. netto + VAT za 1 km dzielący placówkę Sprzedającego w której towar jest zamawiany od adresu dostawy, w zaokrągleniu w górę do pełnego kilometra i przyjmując najkrótszą możliwą trasę przejazdu.
 4. Do dostawy nie zalicza się rozładunku towaru w miejscu przeznaczenia, który organizuje samodzielnie i na własny koszt Kupujący. Rozładunek powinien zostać przeprowadzony w ciągu 2 godzin od momentu dostarczenia towaru.
 5. Koszty opóźnienia w przeprowadzeniu rozładunku obciążają w całości Kupującego.
 6. Kupujący zobowiązany jest zapewnić odbiór towaru i podpisanie dokumentu WZ oraz faktury VAT przez osobę do tego umocowaną. Mając na uwadze treść ust. 1, ryzyko i konsekwencje odbioru towaru i podpisania dokumentu WZ i/lub faktury VAT przez osobę nieuprawnioną w całości obciążają Kupującego, a strony ustalają, że każda osoba, która towar przyjmie w miejscu wskazanym jako miejsce dostawy lub każda osoba, która w imieniu Kupującego zgłosi się po towar do placówki Sprzedawcy jest uprawniona do odbioru towaru i podpisania ww. dokumentów. Wydanie towaru takiej osobie przez Sprzedawcę uważa się za prawidłowe wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
 7. Jeżeli w wyniku przeszkody niespowodowanej przez Sprzedającego (np. katastrofy naturalnej, trudnych warunków pogodowych, strajków, braku surowców, zamknięcia przedsiębiorstwa producenta, zakłóceń w ruchu, wypadku komunikacyjnego, przerw w dostawie energii), realizacja zamówienia/umowy jest znacząco utrudniona bądź tymczasowo uniemożliwiona, termin realizacji zamówienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty termin ulega zawieszenia przez czas trwania przeszkody.
 8. O wystąpieniu przeszkody, o której mowa w pkt. 5, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego pisemnie lub e-mailem lub telefonicznie.
 9. Odbiór ilościowo – jakościowy odbywa się w miejscu spełnienia świadczenia, poprzez potwierdzenie przez Kupującego (umocowaną przez niego osobę zgodnie z ust. 6) deklarowanych w dokumencie WZ ilości towarów,
 10. Wraz z wydaniem towaru Kupujący (umocowana przez niego osoba zgodnie z ust. 6) podpisuje i opatruje pieczęcią firmową Kupującego:
  1. dokument WZ i fakturę VAT jeżeli towar jest odbierany w placówce Sprzedawcy lub dostarczany przez Sprzedawcę,
  2. dokument WZ i list przewozowy jeżeli towar jest dostarczany bezpośrednio przez producenta. W takiej sytuacji Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia otrzymania listu przewozowego i dokumentu WZ przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca uprawniony jest do wystawienia zbiorczej faktury VAT obejmującej większą liczbę transakcji dokonywanych w ciągu miesiąca.
 12. W razie nieodebrania towaru przez Kupującego, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty za towar wraz z kosztami transportu zgodnie z umową i OWU tak jakby do dostawy/odbioru doszło oraz dodatkowo jest zobowiązany do:
  1. odbioru na swój koszt towaru z placówki Sprzedającego, a w razie dostawy bezpośrednio przez producenta z magazynu tego producenta w terminie 7 dni od dnia w którym towar miał być odebrany lub od dnia nieskutecznej dostawy,
  2. zapłaty wynagrodzenia za przechowanie w wysokości stanowiącej równowartości 0,1% wartości zamówienia netto + VAT za każdy dzień przechowania począwszy od ósmego dnia.
 13. Sprzedający nie ma obowiązku przechowania towaru dłużej niż dwa miesiące od uzgodnionego terminu odbioru lub dostawy.
 14. Sprzedający nie ponosi ryzyka pogorszenia się stanu technicznego towarów w czasie przechowania i po jego zakończeniu.
 15. Indywidualne postanowienia umowy mogą określać inne warunki dostawy towaru. W takim wypadku należy stosować postanowienia umowne.

§4 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
 2. Sprzedawca nie zajmuje się montażem sprzedawanych towarów i doradztwem technicznym w sprawie ich wykorzystania, stąd nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wyboru towaru przez Kupującego, a także jego sposób wykorzystania.
 3. Z chwilą wydania towaru, na Kupującego przechodzą wszystkie korzyści i ciężary z rzeczą związane, a także ryzyko przypadkowej utraty bądź uszkodzenia rzeczy.
 4. Indywidualne postanowienia umowy handlowej mogą określać inny zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W takim wypadku należy stosować postanowienia umowne.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego z jakichkolwiek tytułów ograniczona jest do wartości netto sprzedanego Towaru.

§5 Procedura reklamacyjna

 1. W związku z wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, Sprzedawca może uwzględnić reklamację Kupującego dokonaną jedynie zgodnie z procedurą i na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Sprzedający może uwzględnić reklamację pod warunkiem, że Reklamacja łącznie spełnia następujące wymagania:
  1. zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez Kupującego lub osoby przez niego upoważnione, pod rygorem nieważności,
  2. zostanie sporządzona z udziałem osoby umocowanej ze strony sprzedawcy lub z udziałem przewoźnika w chwili odbioru lub w dniu w którym towar miał być odebrany,
  3. zostanie doręczona Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia odbioru lub od dnia dostawy towaru,
  4. będzie dokładnie wskazywała reklamowany towar oraz jego ilość,
  5. będzie obejmował opis wady,
  6. na wyraźne żądanie Sprzedającego, zgłoszone w dowolnej formie, w terminie 5 dni od dnia doręczenia reklamacji, reklamowany towar zostanie zwrócony przez Kupującego do placówki w której został zakupiony w terminie kolejnych 7 dni od dnia otrzymania tego żądania. Jeżeli dostawa była realizowana bezpośrednio przez producenta towar zostanie w tym terminie zwrócony do producenta. Zapisy dotyczące dostarczenia lub oględzin towaru nie dotyczą reklamacji wyłącznie ilościowej (wskazującej na niedobór w dostawie).
 3. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego informacji zawartych w reklamacji, Sprzedawca może uwzględnić reklamację dokonując uzupełnienia lub wymiany towaru, a gdy to będzie niemożliwe obniżając cenę za towar brakujący lub wadliwy.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odbioru towaru, bądź od dnia przeprowadzenia jego oględzin, a w przypadku reklamacji wyłącznie ilościowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu reklamacyjnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji, jeśli Kupujący wykorzysta (np. zabuduje) towary objęte roszczeniem reklamacyjnym przed upływem terminu jego rozpatrzenia.

§6 Zapłata, warunki udzielenia kredytu kupieckiego i skutki opóźnienia w płatności

 1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy należności z tytułu wykonania danego zamówienia w terminie wskazanym na fakturze VAT, a jeżeli termin ten nie wynika z faktury VAT zapłata należy się w dniu wydania towaru lub dniu w którym towar miał być wydany lecz nie został odebrany przez Kupującego.
 2. Kupujący może uzyskać od sprzedawcy odroczenie terminu płatności na podstawie udzielonego mu kredytu kupieckiego.
 3. Kwota udzielonego kredytu kupieckiego oraz termin na jaki odroczona zostaje płatność, będzie uzgadniana przez Strony pod poszczególne zamówienie Kupującego. Wysokość limitu uzależniona jest od przedstawionych przez Kupującego wiarygodnych informacji dotyczących jego kondycji finansowej, zdolności kredytowej oraz ustanowionych zabezpieczeń, potwierdzonych w razie potrzeby odpowiednimi dokumentami.
 4. Kwota limitu kredytu kupieckiego może być w każdej chwili zmieniona przez Sprzedawcę, w przypadku powzięcia informacji o pogorszeniu sytuacji finansowej Kupującego, bądź naruszenia przez Kupującego warunków Umowy lub OWU.
 5. Oświadczenie o obniżeniu kwoty limitu kredytu kupieckiego Sprzedawca składa w formie pisemnej lub e-mailem. Obniżenie limitu kredytu kupieckiego jest skuteczne od dnia wskazanego w oświadczeniu.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek wymagalnej wierzytelności względem Sprzedawcy, jest on uprawniony do:
  1. odmowy realizacji zamówień na rzecz Kupującego do czasu uregulowania zaległości,
  2. odmowy sprzedaży w warunkach kredytu kupieckiego kolejnych towarów zamawianych przez Kupującego, niezależnie od kwoty wykorzystanego limitu,
  3. anulowania udzielonego Kupującemu odroczenia płatności w ramach kredytu kupieckiego i postawienia w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich wierzytelności przysługujących mu od Kupującego pierwszym dniem opóźnienia w płatności.
 7. Z uprawnień opisanych w pkt 6 Sprzedawca może skorzystać łącznie lub oddzielnie, wedle własnego uznania.

§7 Zabezpieczenia

  1. Sprzedawca zastrzega sobie, po uzgodnieniu z Kupującym formy zabezpieczenia, uprawnienie do żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia - ustanowienia stosownego zabezpieczenia zapłaty w postaci między innymi:
   1. bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej na takich samych zasadach,
   2. weksla in blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu”,
   3. hipoteki do wysokości 150% wysokości udzielonego limitu lub prognozowanego obrotu rocznego netto między stronami,
   4. dobrowolnego poddania się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
   5. poręczenia,
   6. przewłaszczenia ruchomości/nieruchomości na zabezpieczenie,
   7. cesji wierzytelności na zabezpieczenie,
   8. zastawu rejestrowego.
  2. Wybór zabezpieczeń, ich ilości i kwoty zabezpieczenia zależy od decyzji Sprzedawcy ustalonej po konsultacjach z Kupującym oraz od jego możliwości finansowych i wartości składników jego majątku.
  3. W przypadku nieustanowienia zabezpieczenia w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, bądź oświadczenia o odmowie ustanowienia zabezpieczenia, Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, a także wstrzymać się z przyjmowaniem kolejnych zamówień do czasu ustanowienia żądanego zabezpieczenia zapłaty.

§8 Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy

   1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym umowę wypowiedziano.
   2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku gdy:
    1. Kupujący opóźnia się w płatności jakiejkolwiek wymagalnej wierzytelności powyżej 30 dni,
    2. jakikolwiek organ państwowy stwierdzi niewypłacalność Kupującego (np. poprzez postanowienie o bezskutecznej egzekucji komorniczej),
    3. innego rażącego naruszenia przez Kupującego postanowień umowy lub OWU.
   3. Kupujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zmiany przez Sprzedającego zapisów OWU i braku akceptacji zmian przez Kupującego w terminie wynikającym z § 10 OWU.
   4. Sprzedawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
    1. względem Kupującego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o restrukturyzację niezależnie od tego czy wniosek taki okaże się zasadny,
    2. Kupujący podejmie działania mające na celu doprowadzenie do likwidacji lub ogłosi likwidację prowadzonej działalności; - w ciągu 3 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powyższym.
   5. W każdej chwili strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron.

§9 Tajemnica handlowa

Wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy stanowią tajemnicę handlową stron, a nieprzestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy handlowej uprawnia każdą ze stron do odstąpienia od umowy i dochodzenia odszkodowania za powstałą szkodę.

§10 Zmiana OWU

   1. Jakiekolwiek zmiany umowy handlowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   2. Zmiana niniejszych OWU następuje poprzez opublikowanie nowej wersji OWU na stronie internetowej sprzedawcy www.tadmar.pl
   3. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem każdego kolejnego zamówienia do każdorazowego zapoznania się z nowymi OWU.
   4. W razie zmiany OWU dla każdej poszczególnej transakcji zastosowanie będą miały postanowienia OWU obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.

§11 Jurysdykcja i prawo właściwe

  1. Umowa handlowa oraz OWU oraz wszelkie spory między stronami związane z ich współpracą handlową podlegają prawu polskiemu.
  2. Wszelkie spory wynikłe w związku ze wszelkimi relacjami handlowymi między stronami zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.
  3. Spory między stronami będzie rozstrzygał sąd właściwy dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Poznaniu lub Gliwicach według wyboru Sprzedawcy.