REGULAMIN sklepu internetowego E-TADMAR.PL

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy sieci TADMAR dostępny pod adresem internetowym e-tadmar.pl prowadzony jest przez firmę TADMAR Sp. z o.o., zarejestrowaną przy ul. Torowej 2/4, 61-315 Poznań, przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000956167, REGON: 521365497, NIP: 7822907770, kapitał zakładowy 85 000 000 PLN, zwana dalej Sprzedawcą.

1.2. Zamówienia w sklepie internetowym e-tadmar.pl można składać przez 365/366 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wyjątkiem są:
1.2.1. Okresy wynikające z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Sprzedawca lub Klient,
1.2.2. Okresy awarii, będące skutkiem działań/zaniechań podmiotów osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
1.2.3. Okresy niezbędnej konserwacji Systemu Teleinformatycznego Sprzedawcy.


1.3. Niniejszy Regulamin odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego e-tadmar.pl. Ustala on zasady nabywania Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.


1.4. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane  związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


1.5. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.


1.6. Definicje:
1.6.1. Elektroniczne Płatności: system płatności on-line, umożliwiający dokonanie zapłaty (przelew bankowy) za zamówione Produkty.
1.6.2. Dzień Kalendarzowy: jeden dzień od poniedziałku do niedzieli.
1.6.3. Dzień Roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.6.4. Formularz Rejestracji: formularz, który umożliwia założenie Konta Klienta w sklepie internetowym e-tadmar.pl.
1.6.5. Formularz Zamówienia: formularz, który umożliwia złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków dostawy i płatności.
1.6.6. Karty Produktów: opisy i zdjęcia Produktów dostępnych w sklepie internetowym e-tadmar.pl.
1.6.7. Klient:
1.6.7.1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, która prowadzi działalność gospodarczą i posiada aktywny nr T w systemie Sprzedawcy
1.6.7.2. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która posiada aktywny nr T w systemie Sprzedawcy

1.6.8. Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zdefiniowanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym e-tadmar.pl. Klient zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim swojego hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła do Konta przez Klienta osobom trzecim.

1.6.9. Newsletter: cykliczna usługa zawierająca treści informacyjne, handlowe oraz marketingowe, która może być świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na rzecz zainteresowanych tą usługą Klientów.
1.6.10. Oddział: stacjonarny magazyn Sprzedawcy, w którym magazynowane są Produkty. Oddział może być także definiowany jako Centrum Dystrybucji.
1.6.11. Produkt: rzecz dostępna w sklepie internetowym e-tadmar.pl będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
1.6.12. Regulamin: niniejszy zbiór zasad, regulujących funkcjonowanie sklepu internetowego e-tadmar.pl.
1.6.13. System Teleinformatyczny: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2019 poz. 2460 ze zm.). Za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego Sprzedawca przyjmuje Zamówienia od Klientów.
1.6.14. Świadczenie usługi drogą elektroniczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2019 poz. 2460 ze zm.).
1.6.15. Umowa Sprzedaży: zawierana albo zawarta umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego e-tadmar.pl.
1.6.16. Usługa Transportowa: odpłatne lub bezpłatne dostarczenie zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres w Formularzu Zamówienia. Usługa Transportowa może być świadczona przez zewnętrzną firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.
1.6.17. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, które jest składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.6.18. Kredytowanie – dotyczy wyłącznie podmiotów gospodarczych, którym wcześniej został przyznany kredyt kupiecki zgodnie z zasadami obowiązującymi w TADMAR Sp z. o.o.. Kredytowanie polega na sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu z odroczonym terminem płatności.

1.6.19. Limit Kredytowy - maksymalny poziom dokonanych zakupów z odroczoną płatnością wyrażony w kwocie brutto. Limit kredytu obejmuje zarówno zakupy dokonane za pośrednictwem platformy e-tadmar oraz tradycyjnej jednostce sprzedaży.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE, JAKIE ŚWIADCZY SPRZEDAWCA

2.1. W sklepie internetowym e-tadmar.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Karty Produktów oraz Newsletter.
2.1.1. Konto: Klient chcący skorzystać z tej usługi musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:
2.1.1.1. Wypełnić Formularz Rejestracji, w szczególności wyrażając zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz zapoznając się z obowiązującą u Sprzedawcy Polityką Prywatności i polityką cookies, o której mowa w pkt 1.5 niniejszego Regulaminu,
2.1.1.2. Kliknąć przycisk „Zarejestruj się”,
2.1.1.3. Potwierdzić zamiar utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
2.1.2. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Konto nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania na adres Sprzedawcy: TADMAR Sp. z o.o., ul. Torowa 2/4 Poznań.
2.1.3. Formularz Zamówienia: korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym e-tadmar.pl. Aby złożyć Zamówienie Klient musi wykonać łącznie trzy kolejne kroki:

2.1.3.0  Zaznaczyć adres dostawy (na jego podstawie będą określone dostępności produktów w dwóch obsługujących sklep Centrach Dystrybucji
2.1.3.1. Dodać do elektronicznego koszyka Produkty i określić ich ilości,
2.1.3.2. Podać/potwierdzić dane osobowe/firmowe i dane teleadresowe do wysyłki,
2.1.3.3. Zatwierdzić poprawność Formularza Zamówienia.
2.1.4. Klient jest zobligowany do podania następujących danych w Formularzu Zamówienia: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klienci będący przedsiębiorcami zobligowani są do podania numeru NIP swojej firmy.
2.1.5. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Formularz Zamówienia nieodpłatnie. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w momencie złożenia Zamówienia lub zaniechania składania Zamówienia przez Klienta.
2.1.6. Karta Produktu to usługa elektroniczna, udostępniana Klientowi nieodpłatnie i przez czas nieokreślony w celu zapoznania się z opisami, zdjęciami i specyfikacją techniczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
2.1.7. Newsletter: aby skorzystać z tej usługi, Klient musi podać adres swojej poczty elektronicznej w polu „Newsletter” widocznym na stronie sklepu internetowego e-tadmar.pl i zaznaczyć odpowiedniego checkboxa obejmującego wyrażenie zgody na jego otrzymanie w momencie wypełniania Formularza Zamówienia. Po wykonaniu powyższych kroków Klient zostaje dodany do listy subskrybentów Newslettera.
2.1.8. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną Newsletter nieodpłatnie przez czas nieokreślony. W każdej chwili oraz bez podania przyczyny Klient ma możliwość wypisania się z Newslettera poprzez ponowne podanie w polu „Newsletter” widocznego na stronie sklepu internetowego e-tadmar.pl adresu poczty elektronicznej i kliknięciu przycisku „Wypisz się”.


2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
2.2.1. Komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
2.2.2. Dostęp do poczty elektronicznej,
2.2.3. Przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 (używanie przeglądarki Explorer nie jest zlecanie i może powodować nakładanie się na siebie prezentowanych treści) lub Opera w wersji 7.0 i wyższej. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę plików Cookies oraz Javascript,
2.2.4. Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
2.2.5. Klient jest zobligowany do korzystania ze sklepu internetowego e-tadmar.pl w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także kierując się dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

3.1. Sprzedawca w sklepie internetowym e-tadmar.pl prezentuje ceny netto katalogowe, przysługujący Klientowi rabat oraz cenę ostateczną netto wyrażoną w polskich złotych PLN.

3.2. Oferta na produkty oznakowane "ceną specjalną" zachowuje swoją ważność tylko w sklepie internetowym e-tadmar.pl (nie jest ona wiążąca w sklepach stacjonarnych sieci TADMAR).
3.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do oferowania Klientom rabatów i bonów towarowych w postaci procentowych i/lub wartościowych upustów: rabat liczony jest od ceny jednostkowej netto towaru, Bon obniża wartość kwoty do zapłaty. Upusty nie dotyczą palet i usługi transportowej. Upusty mają charakter jednorazowy i nie przysługują Klientowi ponownie w przypadku odstąpienia od umowy.

3.4. Sprzedawca gwarantuje, że Produkty oferowane w sklepie internetowym e-tadmar.pl są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie Produktu zaznaczono wyraźnie inaczej – dotyczy to zwłaszcza Produktów przecenionych pochodzących z rezerw magazynowych lub końcówek serii. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mają wszelkie wymagane prawem polskim atesty i certyfikaty.

3.5. Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby opisy i zdjęcia Produktów umieszczone w sklepie internetowym e-tadmar.pl były maksymalnie dokładne i zgodne z rzeczywistością. Jednak Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędne opisy i zdjęcia dostarczone mu przez współpracujących z nim Dostawców.


3.6. Waga podana w kartach produktów ma charakter orientacyjny. Ze względów logistycznych (do celów kalkulacji ceny transportu), część produktów może mieć podaną inną wagę, niż ta, która jest rzeczywistą wagą produktu.


3.7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za błędną lub niewłaściwą interpretację przez Klienta informacji oraz/lub danych technicznych zawartych w opisach Produktów.


3.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych związanych ze sprzedażą Produktów.


3.9. Sprzedawca, w zależności od ilości oraz rodzajów zamawianych Produktów może dodawać w sposób automatyczny do Formularza Zamówienia płatności za opakowanie, w szczególności za palety, na których umieszczane są Produkty. Sprzedawca stosuje palety bezzwrotne, chyba że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej.


3.10. Palety zwrotne Klient ma prawo zwrócić w dowolnym Oddziale Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko takich palet, które nie są uszkodzone. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt palety zwrotnej, zgodnie z cennikiem ustalonym przez Sprzedawcę.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje według schematu opisanego poniżej, w kolejnych podpunktach.


4.2. O cenie Produktu, który jest przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, o obowiązku ich uiszczenia, Sprzedawca informuje Klienta w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


4.3. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym e-tadmar.pl przebiega według poniższego schematu:
4.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia, jego opłaceniu lub Kredytowaniu jeśli suma nie przekracza dopuszczonego limitu.
4.3.2. Po opłaceniu lub Kredytowaniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest potwierdzone wiadomością e-mail, którą Sprzedawca wysyła Klientowi na adres, który Klient podał w momencie składania Zamówienia. W momencie otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


4.4. Wykonanie Umowy Sprzedaży następuje w momencie odbioru  Produktów zakupionych przez Kupującego lub w momencie odbioru Produktów od kierowcy firmy kurierskiej potwierdzonej podpisem Klienta na liście przewozowym i dokumencie WZ.


4.5. Sprzedawca w wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od niego, w szczególności z powodu nie otrzymania Produktów od swoich dostawców lub zaprzestania ich produkcji, zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone przez Sprzedawcę w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi na konto bankowe wszelkie środki pieniężne, jakie zostały wpłacone przez Klienta. O odstąpieniu Klient zostanie poinformowany mailowo oraz dodatkowo telefonicznie.

 4.6. Dowodem wykonania Umowy Sprzedaży jest potwierdzenie odbioru Produktu oraz faktura VAT. Klient oświadcza, że zgadza się na otrzymanie faktury VAT bez podpisu Sprzedawcy.

5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

5.1. Sprzedawca ustala Klientowi Limit Kredytowy o określonej, w odrębnie zawartej do Umowy Sprzedaży, umowie między stronami wysokości.


5.2. Klient po złożeniu Zamówienia korzysta w rozliczeniach z Limitu Kredytowego.

6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

6.1. Dostawy realizowane są bezpośrednio z Oddziału Sprzedawcy (z dwóch Centrów Dystrybucji). Sprzedawca nie realizuje dostaw z magazynów innych, niż jego Centrum Dystrybucji.

6.2. Klient ma możliwość wybrania następujących metod dostawy Produktów:
6.2.1. Odbiór osobisty w jednej z Hurtowni Sprzedawcy (ich lista jest dostępna na stronie e-tadmar.pl) po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym lub telefonicznym przez Sprzedawcę takiej możliwości.
6.2.2. Dostawa bezpośrednio do Klienta.

6.3. Przy odbiorze osobistym, Sprzedawca ma prawo skontrolować tożsamość osoby odbierającej Zamówienie:
6.3.1. Wylegitymować ją w oparciu o dowód tożsamości,
6.3.2. Poprosić o podanie numeru zamówienia,
6.3.3. Poprosić o podanie kwoty zamówienia.

6.4. W przypadku braku potwierdzenia tożsamości osoby chcącej odebrać Zamówienie, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydanie Zamówienia.

6.5. Dostawa Zamówienia przy skorzystaniu z odpłatnej Usługi Transportowej możliwa jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.6. Koszt Usługi Transportowej jest podawany automatycznie w momencie dodania Produktu do elektronicznego koszyka zamówień. Koszt ten jest wyliczany indywidualnie dla każdego Produktu, ilości zamawianego towaru oraz odległości transportowej. 

6.7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w Oddziale lub Hurtowni Sprzedawcy jest bezpłatny.

6.8. Zamówienia obsługiwane są wedle podziału doby na dwie części:
6.8.1. Zamówienia złożone w godzinach 00:00 – 12:00 obsługiwane są tego samego dnia roboczego,
6.8.2. Zamówienia złożone w godzinach 12:01 – 23:59 obsługiwane są następnego dnia roboczego.

6.9. Odbioru osobistego towaru można dokonać w godzinach 07:00 – 15:00 w dni robocze po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym lub telefonicznym przez Sprzedawcę.

6.10. Sprzedawca dokonuje załadunku zamówień na samochód firmy kurierskiej w dni robocze. Czas załadunku może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju załadunków.

6.11. Deklarowany czas dostawy przy skorzystaniu z Odpłatnej Usługi Transportowej wynosi 48 godzin w dni robocze od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy i wysłania e-maila z Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 4.3.2. Regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wydłużenia deklarowanego czasu dostawy.

6.12. Odpłatna Usługa Transportowa gwarantuje dostawę:
6.12.1. Paczek do lokalu Klienta wskazanego w Formularzu Zamówienia,
6.12.2. Palet i produktów gabarytowych pod budynek wskazany w Formularzu Zamówienia, pod warunkiem, że dojazd do posesji umożliwia bezpieczny wjazd samochodu ciężarowego. W przypadku kiedy dojazd do posesji nie umożliwia bezpiecznego wjazdu samochodu ciężarowego, kierowca w porozumieniu z Klientem rozładowuje towar tam, gdzie jest to możliwe i bezpieczne. W przypadku kiedy kierowca nie dojdzie do porozumienia z Klientem w kwestii bezpiecznego rozładunku towaru, towar jest zwracany do Sprzedawcy, a Klientowi zwracana jest kwota zamówienia pomniejszona o koszt Odpłatnej Usługi Transportowej.

6.13. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej zobowiązuje się odebrać przesyłkę przed końcem dnia roboczego, tj. do godziny 16:00, w dniu dostawy.Klient zobowiązuje się do odbierania telefonów od firmy świadczącej odpłatną Usługę Transportową, co umożliwi dokładne ustalenie godziny odbioru przesyłki. Nie podjęcie przesyłki w godzinach wyznaczonych przez firmę świadczącą odpłatną Usługę Transportową będzie skutkowało dodatkowym kosztem ponownego dostarczenia w wysokości 40% kosztu Usługi Transportowej, nie mniej niż 40 zł netto – kwota ta jest uiszczana bezpośrednio u kuriera w momencie odbioru przesyłki. Próba ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta podejmowana jest jeden raz.

6.14. Całkowita rezygnacja z odbioru przesyłki na podstawie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub nie podjęcie przesyłki od firmy kurierskiej lub jej zwrot zgodnie z pkt 6.2.12 zdanie trzecie Regulaminu  według zasad opisanych w punkcie stanowi dodatkowe obciążenie Klienta kosztem Usługi Transportowej. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta Umowa Sprzedaży wygasa, w przypadku nie podjęcia przesyłki od firmy kurierskiej według zasad opisanych w punkcie 6.12 Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu. W tej sytuacji Klientowi zostanie zwrócona kwota Zamówienia przelewem bankowym na konto Klienta pomniejszona o koszt Usługi Transportowej.

6.15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Klient w przeciągu 14 dni kalendarzowych nie odbierze Produktów – w przypadku odbioru osobistego. Z uprawnienia do odstąpienia Sprzedawca może skorzystać w terminie miesiąca od upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim W tej sytuacji Sprzedający Zwróci Klientowi kwotę zamówienia przelewem bankowym.

6.16. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej nie ma możliwości zmiany adresu dostawy po złożeniu Zamówienia.

6.17. Klient korzystający z odpłatnej Usługi Transportowej ma obowiązek sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kierowcy firmy kurierskiej. W przypadku zastrzeżeń, co do przesyłki, należy spisać protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności w obecności kierowcy. Brak sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się jako przyjęcie produktów bez zastrzeżeń. Brak zastrzeżeń co do przesyłki, musi być potwierdzony podpisem przyjęcia towaru na liście przewozowym.

7. REKLAMACJE I KOREKTY FAKTUR

7.1. Wszelkie reklamacje, które dotyczą Produktów i Usługi Transportowej powinny zostać wysłane na adres Oddziału Sprzedawcy. Lista Oddziałów Sprzedawcy oraz wzór pisma reklamacyjnego dostępne są na stronie sklepu internetowego e-tadmar.pl.

7.2. Reklamacja powinna zawierać:
7.2.1. Imię oraz nazwisko lub nazwę firmy i jej numer NIP oraz adres zamieszkania albo siedziby,
7.2.2. Telefon kontaktowy,
7.2.3. Opis reklamowanego Produktu lub Usługi Transportowej,
7.2.4. Dołączony dowód zakupu Produktu,
7.2.5. Dołączony protokół uszkodzeń lub protokół niezgodności spisany w obecności kierowcy firmy kurierskiej,
7.2.6. Datę sporządzenia reklamacji,
7.2.7. Własnoręczny podpis pisma reklamacyjnego.

7.3. Sprzedający nie odpowiada za wady sprzedanego towaru, w sytuacji gdy Klient w momencie sprzedaży o wadzie tej wiedział.

7.4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada zostanie stwierdzona w terminie 2 lat od daty wydania towaru.

7.5. Klient ma prawo żądać rozpatrzenia reklamacji w dowolny z powyższych sposobów z tym że:
7.5.1. Gdy towar jest reklamowany pierwszy raz Sprzedający może zaproponować kupującemu wymianę lub naprawę gdy jest to tańsza opcja,
7.5.2. Gdy jest to kolejna reklamacja dotycząca tej samej wady na ten sam towar, Sprzedający nie może odmówić Klientowi prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, 

7.5.3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta z powodu wad Produktu może nastąpić tylko w sytuacji stwierdzenia wady
istotnej.

7.5.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta w zakresie szerszym niż przewidziany w pkt 7.3 -7.5 Regulaminu zostaje wyłączona. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi Sprzedawcy za błędne opisy i zdjęcia Produktów dostarczone mu przez współpracujących z nim Dostawców

7.6 Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich skutecznego zgłoszenia do Sprzedawcy.

8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub przepisach prawa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać listownie na adres:TADMAR Sp. z o.o., ul. Torowa 2/4 Poznań lub e-mailowo na adres:office@tadmar.pl. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, dane teleadresowe oraz nazwę banku i numer konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zwrotu środków pieniężnych.

8.2. Klient, który odstąpił od umowy, powinien zwrócić zakupione Produkty w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

8.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych Produktów, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o: koszty odpłatnej Usługi Transportowej. Sprzedawca, za zgodą Klienta, może dokonać zwrotu płatności na Voucher. Klient ma prawo wykorzystać Voucher w Oddziałach Sprzedawcy.

8.4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do Oddziału Sprzedawcy.

8.5. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.) Klientom, którzy nie są konsumentami, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zabrania się kopiowania oraz modyfikowania opisów i zdjęć produktów, ani elementów grafiki dostępnej na stronie sklepu internetowego e-tadmar.pl bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

9.2. Opisy, grafiki i zdjęcia użyte w sklepie mogą być własnością osób trzecich. Sprzedawcy przysługuje prawo do wykorzystania tych elementów na podstawie umów odrębnych z ich właścicielami.

9.3. Wszystkie rozwiązania programistyczne, w tym kod oprogramowania sklepu napisany pod indywidualne wymagania Sprzedawcy jest chroniony prawem autorskim.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty handlowej w sklepie internetowym e-tadmar.pl. Oprócz tego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego modyfikowania oprogramowania sklepu internetowego, w szczególności do tworzenia i/lub usuwania jego funkcjonalności.

9.5. Podstrony sklepu internetowego e-tadmar.pl mogą zawierać linki do zewnętrznych serwisów, których funkcjonowanie uregulowane jest w odrębnych regulaminach, niezależnych od Sprzedawcy.

9.6. Umowy Sprzedaży zawierane poprzez sklep internetowy e-tadmar.pl są spisywane w języku polskim.

9.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu sklepu internetowego e-tadmar.pl.

9.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Draft z dnia 13.08.2020